REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego Energy Sports  określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem strony www.energysports.pl. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

Właścicielem Sklepu Internetowego www.energysports.pl  jest firma Energy Sports Dystrybucja Witold Stupnicki Piotr Wroniszewski S.C.
ul. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn
Nip: 8512959796, Regon  320166193
email: sklep@energysports.pl
Tel:  510 086 725

 

Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www.energysports.pl oraz drogą mailową lub telefoniczną w dniach roboczych od godziny 10.00 do 18.00.

 

Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane i realizowane następnego dnia roboczego.

 

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie danych teleadresowych oraz  numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić z kupującym w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

Nieprawidłowo lub niekompletnie  wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.


PARAGONY ORAZ FAKTURY VAT

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny). 

Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje przelewem na konto podane w mailu lub przy odbiorze przesyłki.

Przesyłki sklep wysyła firmą kurierską DPD.  

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami ) celem ustalenia warunków zwrotu. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu w stanie nienaruszonym

Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Energy Sports Dystrybucja nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.  W formie pisemnej.

Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi chyba że taka była umowa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (510 086 725)WARUNKI REKLAMACJI


Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Na produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji od 12 do 24 miesięcy w zależności od gwarancji producenta.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący chyba że umowa z Kupującym brzmiała inaczej.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

Reklamacji nie podlegają wady i uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru przez kupującego lub wynikające z naturalnego procesu zużycia towaru.

W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności  nieodpłatnego usunięcia wady.

Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy lub nastąpi zwrot pieniędzy za zakupiony towar podlegający reklamacji .

Złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.energysports.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ochronie danych osobowych.
 
 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej  przez  firmę Energy Sports Dystrybucja Witold Stupnicki Piotr Wroniszewski S.C. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn, Tel:  510 086 725, email: sklep@energysports.pl, Nip: 8512959796, Regon  320166193 za pośrednictwem sklepu internetowego www.energysports.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Energy Sports Dystrybucja Witold Stupnicki Piotr Wroniszewski S.C.  z siedzibą w Mierzynie, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia  Konta Klienta.

8.  Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego  ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub  innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta  w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty  elektronicznej Klienta.

9.  Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub  jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa  przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności  prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób  określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze  wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi  Klientów, którego adres jest dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu.

13. Sprzedawca - oznacza  firme Energy Sports Dystrybucja Witold Stupnicki Piotr Wroniszewski S.C. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn, Tel:  510 086 725
email: sklep@energysports.pl, Nip: 8512959796, Regon  320166193 wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki;  będącego  jednocześnie  właścicielem Sklepu Internetowego.

14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod  którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające  w domenie www.energysports.pl

15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za  pośrednictwem Strony Internetowej  Sklepu,  mogący być  przedmiotem Umowy sprzedaży.

16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające  Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych  osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji  w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje  służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji  w niezmienionej postaci.

17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na  odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem  a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego 

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz  wykorzystywanie przez Klienta  Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.  W  szczególności  powinni  stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3 Rejestracja

 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

§ 4 Zamówienia

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO  KOSZYKA"  pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie  za  pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez  telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów  znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru  jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości  zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności,  a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej  albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez  Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta  o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego  sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie  jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,  Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta  adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację  zawierającą potwierdzenie  warunków  Umowy sprzedaży.  Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego  przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy  i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany  jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

7.  Klient  składający  zamówienie za pośrednictwem  poczty  elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę  na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do  Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego  ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej  Sklepu.

8.  Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której  mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną  wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje  dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy  płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też  informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient  miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także  informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za  pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek  zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez  Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając  wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę  płatności oraz sposób Dostawy.

9.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta  oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem  zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez  Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca  przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej  informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy  o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego  otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty  elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta  podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 5 Płatności

 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym  Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie  kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie  zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu  zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione  Towary: 
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);  
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayByNet,  obsługiwany przez Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. , ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji  z systemu PayByNet o dokonaniu płatności przez Klienta);  
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu  Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka  zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia zamówienia);  
d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność  w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia  zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta  procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś  Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);  

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6 Dostawa

 

1. Sprzedawca  realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub po wcześniejszym ustaleniu warunków na terenie Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości  osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki  przez Sprzedawcę.

8.  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika  Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.  Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania  właściwego protokołu.

9.  Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.  Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,  w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po  wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą  elektroniczną lub telefonicznie.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą  dostarczane Towary.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego  adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,  pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu  telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie  obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do  Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się  z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie  z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7 Rękojmia

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 8 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

§ 9 Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu drogą mailową na adres sklep@energysports.pl lub telefonicznie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  Klientowi  otrzymanie formularza  złożonego  za pośrednictwem poczty internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od  Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.  W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.  Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach  zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.

 

§ 11 Usługi nieodpłatne

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi  nieodpłatne:  
a) Formularz kontaktowy;  
b) Newsletter;  
c) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni  w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,  form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych  wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób  właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą  formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu  wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do  Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi  swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza  rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną  na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym  potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie  pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

7.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres  poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej  zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie  Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,  określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania  Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem  odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej  wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji  odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu  Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na  udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony  Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,  które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji  zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia  Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia  żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać  usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta  Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na  szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy  zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest  uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:  przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej  Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta  Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez  okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę  zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego Energysports.pl

 

Informacja o Administratorze

 

Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego jest firma Energy Sports Dystrybucja Witold Stupnicki Piotr Wroniszewski S.C.ul. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn, Nip: 8512959796, Regon 320166193

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

Administrator sklepu internetowego Energysports.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: iod@energysports.pl we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych w ramach tego Serwisu.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy Energysports.pl ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie sklepu internetowego.

Deklaracja Administratora (Jak dbamy o Twoje dane)

Administrator sklepu internetowego dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

2.zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,

6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W ramach środków wymienionych powyżej Administrator wdrożył certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego - na których podawane są dane osobowe, szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności sklepu Internetowego, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające sklep Internetowy, ale również klientów, którzy udostępnili administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

- witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych),

których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited,

w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Facebook

udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.

- aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych.

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta

w sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:

1.zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,

2.zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem

3.przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

4.przyjmowanie i realizacja zwrotów towaru,

5.prezentowaniem reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;

6.wiadomości e-mail z polecanymi produktami

7.dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności sklepu Internetowego;

8.wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

9.prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

 

Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności, siedziby - jeżeli jest inny niż adres dostawy - nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu Internetowego.

Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji lub zwrotu/wymiany.

Udostępnianie danych osobowych

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne w sklepie internetowym oraz stacjonarnym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. 

Sprzedawca korzysta z oprogramowania IdoSell Shop obsługującego Stronę Internetową Sklepu którego operatorem jest  IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin.  IAI S.A. przetwarza dane osobowe na potrzeby obsługi procesów związanych z działalnością sklepu.

Biuro księgowe obsługujące Sprzedawcę, A-TASSA Biuro Rachunkowe Agnieszka Krupińska, ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin, ma styczność z danymi osobowymi Klientów Sprzedawcy.   

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayByNet, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do: PayPro S.A. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę zamówienia poprzez kuriera DPD, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy do:  DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonegoprzez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10 14. 

W sklepie istnieje możliwość ocenienia sklepu po złożonym zamówieniu poprzez funkcję "oceń później" poprzez wyrażenie zgody o następującej treści: "Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji "Oceń później". Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie mi wysłana po kilku dniach". Jeśli otrzymana zostanie powyższa, wyraźna zgoda na przesłanie przypomnienia, Państwa adres e-mail zostanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops przekazany firmie Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.pl). Celem przekazywania adresu jest wysłanie po upływie określonego czasu przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. poprzez wysłanie wiadomości na email: serwis@trustedshops.pl).

Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby,

której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu Internetowego, w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / rządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Po skasowaniu konta przez Klienta są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa sklepu internetowego; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe przez czas nieokreślony, ze względu na politykę rabatową, szykowanie ofert specjalnych dla Klientów.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych sklepu internetowego.

W przypadku kontaktów, o których mowa w/w paragrafie, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta w sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczeniu Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Logi serwera

Podczas każdej wizyty na stronach sklepu internetowego Energysports.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów,

tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika sklepu Energysports.

Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz sklep Energysports.

Polityka plików cookies.

Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając z sklepu internetowego Energysports.pl wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Pliki cookie używane przez Energysports.pl

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego,

- "serwisowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz potrzebne do wyświetlenia osobie odwiedzającej poprawnej wersji strony sklepu internetowego,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętywanie dodanych do koszyka produktów itp.

Pliki cookie podmiotów trzecich.

- “analityczne” Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja (opt-out)

- “reklamowe” pliki zapisywane przez firmy lub usługi realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe tj: DoubleClick.net, Facebook.com, Google.com,

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w sklepie internetowym, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji sklepu internetowego.

 

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę  o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez  podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez  drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień  poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie  usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy  stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka  komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się  Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą  elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia  woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów  zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia  szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta  będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy  sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych  na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie  możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych  mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane  są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed  dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na  podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania  zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie  w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.  W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej  treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie  Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018.

 
Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 268 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-03
Super sklep, szybko sprawnie
2024-01-10
super szybko
pixel